jeudi 29 avril 2021

Lưu Trọng Văn - Những lời hợp lòng dân nhân ngày 30 tháng Tư


Trong bài phát biểu tại cuộc họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước 30.4 Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Lãnh đạo TP.HCM chia sẻ trong những lớp người, chiến sĩ góp phần xây dựng TP.HCM qua các thế hệ.

Có những người từng làm việc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ đại diện cho lớp người yêu nước với lẽ sống là phục vụ nhân dân, Tổ quốc.

Ba điều rút ra.

1. Lãnh đạo Sài Gòn không còn gọi ngày 30.4 là ngày Giải phóng Miền Nam nữa, mà gọi là ngày Thống nhất Đất nước.

2. Lãnh đạo Sài Gòn không còn gọi chế độ ngụy quyền mà gọi đúng tên chính danh chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

3. Lãnh đạo Sài Gòn khẳng định thành tựu hôm nay của Sài Gòn có đóng góp to lớn của nhiều người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, và khẳng định họ là những người yêu nước.

Đó là lời hợp Lòng Dân của lãnh đạo Sài Gòn mới, mà ông Nguyễn Văn Nên là đại diện.

Sài Gòn - TPHCM không thể là nơi sống Nghĩa tình, khi Lòng Dân phân ly vì những rào cản chính trị đã quá lỗi thời.

LƯUTRỌNG VĂN 29.04.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.