samedi 14 mai 2016

Thơ: Của Cá Và Người

(Tác giả Ngọc Vinh là phóng viên báo Tuổi Trẻ)

CỦA CÁ VÀ NGƯỜI
Ngc Vinh

Đêm qua
Gi
c mơ tôi đy nhng con cá chết
Cá treo c
ct đèn
Cá ch
ết vì thy triu đ
vì tai n
n giao thông
vì t
o bin
Nh
ng con cá t t tp th
vì m
t lý do
cho gi
c mơ tôi hin hình
*
Ch
ng con cá nào chết vì nhim đc
trong báo cáo c
a con người
Ch
ng có bin nào nhim đc
ch
có s nhim đc ca con người
*
Nh
ng con cá chưa chết xung đường biu tình
v
i nhng tiếng hô nh bin
nh
n dùi cui đánh xung đu
t
nhng con cá khác
đang d
ng thép gai chiến tranh trong lòng ph
nh
t đng loi mình vào nhng cơn điên
*
Tôi nhìn th
y nhng đôi mt cá
t
i nghip
th
ng kh
nhìn th
u tri xanh
chúng đòi h
i gii mã s im lng
c
a
con ng
ười

11-5-2016

(Theo FB Ngọc Vinh)

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.