vendredi 21 mai 2021

Nguyễn Ngọc Chu - Tự răn mình


1. CHƯA SINH RA CÁC CHỦ NGHĨA

Lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim, chưa nhận thấy có người Việt nào là tác giả của các chủ nghĩa.

Các vị vua lập quốc, từ thời Hùng Vương qua các triều đại Đinh Lý Trần Lê cho đến triều Nguyễn, không ai là tác giả của các chủ nghĩa.

Các tài năng chói sáng của dân tộc như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ không ai bàn luận về các chủ nghĩa.

Cụ Hồ chưa bao giờ cạnh tranh về vai trò người sáng tạo chủ nghĩa.

Cụ Hồ chưa bao giờ tỏ ra có công đóng góp sáng tạo cho các chủ nghĩa.

Cụ Hồ chưa bao giờ đề cập đến Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. KHÔNG TIÊN PHONG TRONG THỰC TIỄN

Việt Nam không phải là quốc gia tiên phong trong hình thái kinh tế xã hội.

Việt Nam không tiên phong ở hình thái nô lệ.

Việt Nam cũng không tiên phong ở hình thái phong kiến và tư bản.

3. KHÔNG BIẾN MÌNH THÀNH MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM

Cho nên, Việt Nam không có cơ hội để trở thành mô hình tiên phong, càng không thể tự biến mình thành mô hình thí nghiệm tiên phong cho bất cứ mô hình nào chưa kiểm nghiệm trong thực tiễn.

4. LÝ THUYẾT ĐANG TRANH CÃI THÌ KHÔNG ĐƯA VÀO ỨNG DỤNG

Phàm những điều đang tranh luận chưa ngã ngũ đúng sai thì không đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Các nghiên cứu đang tranh cãi thì không thể đưa vào sản xuất, vì sản phẩm có lỗi.

Các lý thuyết đã biết sai rồi mà vẫn ứng dụng thì sẽ thảm bại.

5. KHÔNG MẤT THỜI GIAN TRANH LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA

Không phải là người sáng tạo ra chủ nghĩa, thì không nên mất thời gian bàn về chủ nghĩa.

Bàn về điều mình không thể tự sáng tạo ra, là đặt mình ngang hàng với người sáng tạo.

Chủ nghĩa nào không quan trọng, miễn là có lợi.

5. KHÔNG VI PHẠM TIÊN ĐỀ

Đi theo con đường đã nhiều người đi.

Những con đường chưa rõ thì không đi.

Không đi con đường vừa đi vừa mở.

6. KHÔNG BÀN LUẬN, KHÔNG CHỨNG MINH, KHÔNG DẠY ĐIỀU KHÔNG TỒN TẠI

Bàn luận điều không tồn tại là vô ích.

Chứng minh điều không tồn tại là vô vọng.

Dạy điều không tồn tại là có tội.

NGUYỄNNGỌC CHU 20.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.