dimanche 19 septembre 2021

Nguyễn Đình Bổn - Cầu bất đắc khổ!

 

Giáo lý của Đức Phật hầu như xuất phát từ thực tế cuộc sống, mọi pháp ngài giảng đều rõ ràng, không siêu hình, giáo điều, ép buộc...

Hai trụ cột được nhấn mạnh là Lý nhân duyên và Tứ Diệu đế.

Đạo Phật cho rằng vì có cái này nên có cái kia, các sự vật, hiện tượng trong vũ trụ luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng theo quy luật Thành - Trụ - Hoại - Diệt. Có hay không một hiện tượng, sự vật là do sự kết hợp hay tan rã của nhiều nhân, nhiều duyên, gọi là nhân quả.

Quan điểm Phật giáo là không có một đấng tối cao nào đó, mỗi cá nhân lăn trải trong luân hồi do nghiệp của mình đã tạo ra và nhận lãnh. Vì vậy Phật giáo không có cầu, chỉ có nguyện. Ví dụ vì lòng từ với tha nhân, người Phật tử nguyện bố thí, chớ không thể cầu bố thí.

Bởi sự vật luôn biến chuyển đổi thay nên mới gọi là vô thường. Muôn vật từ nhân duyên mà sinh và cũng do nhân duyên mà diệt, cũng như đại dịch vũ hán hôm nay, hay một loại vaccin con người tạo ra, không thể cầu nguyện mà nó mất đi, hay được phê duyệt.

Tứ diệu đế, một giáo lý căn bản của Phật giáo, bao gồm: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế thì trong Khổ đế có 8 loại khổ, đó là Sinh, Lão, Bệnh, Chết, Ái biệt ly khổ, Oán tăng hội khổ, Cầu bất đắc khổ và Ngũ ấm xí thịnh khổ.

Cầu bất đắc khổ là gì? Đó là khi cầu mà điều mong cầu không toại nguyện là khổ.

Thay vì ngồi đó cầu xin, hãy khuyến khích người Phật tử chung tay xoa dịu phần nào nỗi khổ của chúng sinh với việc làm thiết thực. Còn chuyện vaccin là của các nhà khoa học, của các chuyên gia am tường thẩm định có thể sử dụng hay không, chớ gây thêm sức ép chỉ tạo thêm nghiệp xấu.

Xưng là đại sư, há không rõ điều này?

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 18.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.