vendredi 30 septembre 2022

Bùi Chí Vinh - Từ cô gái vót chông đến cô gái vác hỏa tiễn Javelin

Xưa “cô gái vót chông”

Ngi rình trên x Thượng

Nay vác Javelin

Em còn hơn n tướng

          Chông nhn nhìn phát n

          Giết chưa được mt thng

          Javelin em bn

          Cháy ngon lành xe tăng

Đánh Pháp, đánh M hăng

Hòa bình xong, đói rách

Ti cô gái Tây Nguyên

Gi vót thân không sch

          Ukraine người đp

          Chng vót chông làm gì

          Siết cò bng ha tin

          Putin thành… bugi !

BÙI CHÍ VINH 29.09.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.