mercredi 1 février 2023

Dương Quốc Chính - Cúng dường và rửa tiền

 

Sau tết là mùa gặt của các shark tăng. Thế bên Bộ Tài chính mới ra thông tư quản lý thu chi tiền công đức.

Đối với lễ hội đã có quy định về minh bạch thu chi, có sổ sách kế toán đàng hoàng. Nhưng đối với chùa thì chưa có quy định về minh bạch tài chính. Vì thế chùa vẫn là nơi rửa tiền yêu thích của quan lại thông qua tiền cúng dường.

Đại khái doanh nghiệp thay vì cúng dường cho quan thì quay ra cúng cho chùa. Quan không nhận tiền doanh nghiệp cho nó lành. Sau đó chùa thu phế vài chục % rồi gửi lại quan.


 

Vì không có cơ quan nào kiểm toán chùa nên việc này làm vô tư. Doanh nghiệp cúng dường có sổ sách ký tá đàng hoàng, lại được tiếng thơm. Quan cầm tiền cũng an tâm, chùa thì cũng có tiền công đức. Cả làng cùng vui.

Chuyện này mình đã viết mấy năm nay bằng loạt status về shark tăng và start up chùa. Nay có thông tư nhưng không xử lý được chuyện rửa tiền này.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 29.01.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.