vendredi 26 juillet 2019

Thái Bá Tân - Hữu hảo cho lắm vàoGi thì sáng mt nhé.
H
u ho cho lm vào.
Th
ng bn vàng cướp đảo,
C
ướp cá ca đồng bào.


Trước, chiến tranh By Chín
Là d
p để thoát Trung.
M
à ri vn hu ho.
Ngu
đến thế là cùng.

Là vì thà mt nước,
M
t nòi ging, t tông
C
òn hơn mt chế độ.
Ti
ên sư b các ông.

Gi thì lo mà bo
M
y triu đứa đảng viên
Ra bi
n chng Trung Quc.
B
n còn đảng còn tin.

Không thì th ông Thc
Để ông y dn đầu
C
ùng con dân Đại Vit
S
ng chết vi thng Tàu.

THÁI BÁTÂN 26.07.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire